Hướng dẫn ký số, ký điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Tư vấn Uncategorized

Hướng dẫn ký số, ký điện tử là nội dung quan trọng đã được quy định cụ thể tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

Ký số, ký điện tử trên HĐĐT

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, chữ ký số (CKS), chữ ký điện tử của người bán và người mua trên hóa đơn điện tử được quy định như sau:

– Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì CKS của người bán trên hóa đơn là CKS của doanh nghiệp, tổ chức; trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng CKS của cá nhân hoặc người được ủy quyền.

– Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì người mua ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

– Trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có CKS, chữ ký điện tử của người bán và người mua thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã có hiệu lực từ ngày 14-11-2019.

thông tư 68/2019

Từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp phải đăng ký dùng hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC nêu rõ, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Như vậy, chỉ còn gần 01 năm để các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người, nhằm đáp ứng các điều kiện, yêu cầu của Thông tư 68/2019; tiến tới triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị địn 119/2019/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. Đây cũng là thời gian vàng để các doanh nghiệp tiếp cận làm quen với hóa đơn điện tử.

Nhận biết địa chỉ thi công đá ốp bếp uy tín.

Dựa vào những đặc điểm nào để đánh giá đèn ốp trần?